आज छु कोपिला

Photographer: Pushkar khanal

प्रकृति

प्रकृति अनुपम सृजना र सुन्दरता झल्किछन कोपिला, मना र पातमा
बगैचानै मगमगाउँछ, संसार जगमगाउँछ मात्र तिम्रो साथमा