अझै खल प्रयोगमा

Photographer: Pushkar khanal

दोलखाको भिमेवरमा खलमा चामल कुट्दै महिला। गाउँघरमा अझै अन्न कुट्न ढिकि, जाँतो र खलको प्रयोग गरिन्छ।