Blooming Rose

Photographer: Pushkar khanal

प्रकृतिप्रकृति अनुपम सृजना र सुन्दरता झल्किछन कोपिला, मना र पातमा
बगैचानै मगमगाउँछ, संसार जगमगाउँछ मात्र तिम्रो साथमा